บั ตรค นจ นเฮ เมษ านี้เงิ นเข้ า 6 เ ด้ง

บั ตรค นจ นเฮ เมษ านี้เงิ นเข้ า 6 เ ด้ง

Loading...

บั ตรค นจ นเฮ เมษ านี้เงิ นเข้ า6เ ด้ง

ตาร า งเงิ นเข้า “บั ตรค นจ น บัตรส วัสดิการแห่งรั ฐ” เมษ ายน 2564

Loading...

สำหรับตาร างเ งินเข้า “บัต รค นจ น บั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ” เมษายน 2564 จะมีทั้งหมด 6 รา ยการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1.ค่ าเดินทางด้วยรถโดยส ารสาธ ารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยส ารรถประจำทางของอ งค์การขนส่งม วลช นกรุงเ ทพ (รถเ มล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉ พาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเ ทพฯ และ 6 จังหวัดปริม ณฑล

ค่ ารถโ ดยส าร บขส. (รถทั วร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเ ดือน ผู้ถือบั ตรค นจ นจะได้รับสิ ทธิ์ทุ กคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเ ดือน ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกคน

2.วงเงิ นช่ วยเหลื อค่ าซื้ อสิ นค้ าอุปโภ คบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา

และวั สดุการเ กษตร ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ที่กระท รวงพาณิ ชย์กำห นด

ซึ่งผู้ถือ บั ตรค นจ น จะได้รับวงเงิ นรูดซื้ อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีรา ยได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเ ดือน

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีรา ยได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดื อน

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแ อลพีจี (ก๊า ซหุงต้ม) 45 บ ทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบั ตรฯ

จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบัต รฯ

ไปซื้ อก๊า ซกับร้ านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระท รวงพลั งงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 เมษายน 2564

4.ค่ าน้ำปร ะปาฟ รี 100 บ าทต่อครั วเรื อนต่อเดื อน ผู้ถือบัตรคนสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิ

คือ ครัวเรื อนที่ใช้น้ำป ระปาไม่เกินเ กณฑ์เ ดือนละ 100 บ า ทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำร องจ่ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึ กข้อมูลและทำการโอนเงิ นสดให้บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564

ซึ่งสามารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บั ตรค นจ น บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำฟรี สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริ มณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเ ว็บไ ซต์การปร ะปานครห ลวง (กปน.)

ต่ างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่านเ ว็บไ ซต์การปร ะปาส่ วนภูมิภ าค (กปภ.)

5.ค่ าไฟฟ้ าฟ รี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครั วเ รือนต่อเดื อน ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิคือ

ครั วเรื อนที่ใช้ไฟฟ้ าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหน ดเดือ นละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่ อบิลค่ าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรอ งจ่ ายเงิ นส ดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโ อนเ งินสดให้บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษ ายน 2564

ซึ่งสามารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564

6.เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติ มจะต้องเ ข้า 3 เงื่อ นไข คือ

1.เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป,

2.มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร และ

3.มี บัตรคนจน โดยวงเงิ นเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ า ท

จะโอนเข้ ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

Loading...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!